Seltsi tellitud ekspertiisid ja lisavastuväited Kalasadama planeeringule

Reede, 6 Juuni, 2014 (terve päev)

Saaja: Jaan Saulin, Harju maavalitsus

 

Tere!

Lubasime tänaseks saata MTÜ Telliskivi Selts vastuväiteid täiendava ja põhjendava materjali.

Kirjale on lisatud kaks sõltumatut tööd:

A

OÜ Head ekspertarvamus (

A Ekspertarvamus_Kalasadama_DP_vastavus_YP_Kaur_Lass.pdf)  tõestab meie vastuväite nr 10 õigsust
(lisan ka kaks skeemi üp ja dp elamumaa kohta, mis selgitavad piltlikult võrdluse objekti)

 

B

OÜ TOP Geodeesia mõõdistus (

B Kalasadama DP hoonestusala ja LKS kohase üleujutusala vahelise kauguse mõõtmine.pdf) tõestab meie vastuväite nr 13 õigsust
(Mõõtmise järgi on hoonestusala 11m  kaugusel kõrgveest LKS kohasel 1m joonel ja 21m kaugusel tavalisest  veepiirist 0m joonel). Kindlasti ei vasta DP tekstilisele lubadusele 25m. Mõõtmise päeval oli merevee tase erakordselt madal, seega saame oletada, et DP joonise alus on samuti mõõdetud erakordselt madala veeseisuga. Seega ei vasta joonis planeeringu sisule mõõta tavalisest rannajoonest ega seadusele, mille järgi tuleb mõõta 1m kõrgusjoonest.)

 

 

Omalt poolt esitame täiendavad vastuväited, vahepealse aja uue info põhjal:

 

1) LPA avalikult antud kirjelduste ja lubaduste järgi (näiteks raadiointervjuu Arvo Rikkineniga 20.05.2014) kavandatakse planeeringuala põhjapoolsele rannalõigule lauget rannajoont. Seda kinnitab ka menetletav Põhja-Tallinna üldplaneering.

Nimetatud eesmärgid on kooskõlas meie ettepanekutega, kuid pole kooskõlas Kalasadama DP-ga. Lauge rannajoon nõuab rannaäärse avaliku ala piisavat laiust. Detailplaneeringuga kavandatud krundid ja hoonestusalad ei võimalda seda laiust. Samuti on DP seletuskirjas endiselt juttu sadamast selles rannalõigus. Seega ei ole selge, milliseid tingimusi selle planeeringuga soovitakse kehtestada

 

2) Kalaranna tn 1 kinnistu omanik AS Pro Kapital lubab 25000m2 suuruse avaliku puhkeala kavandamist kinnistule (lisatud foto). See lubadus oleks põhimõtteliselt aktsepteeritav, kui detailplaneeringuga kavandataks sama pindalaga krunt sihtotstarbega "üldkasutatav maa", praegusest 1m kõrgusjoonest maa pool. Praeguses DP-s jääb puhkeaala suuremas osas elamumaale ning osaliselt üleujutusalale. Meile pole seda põhjendatud ega vastatud teemakohastele küsimustele. Leiame, et puhkeala tagamiseks ei ole piisav ega aktsepteeritav ka  servituudi (isikliku kasutusõiguse) seadmine, eriti kuni pole formuleeritud servituudilepingu tingimusi, kirjeldatud 400 kaasomaniku õigusi enda omandis puhkealal ega kõigile kavandatud maa laialimüümise ja elamukrundiga liitmise vajadust põhjendatud.

 

3) Kavandatava arhitektuurivõistluse objekt ei ole selge. Seletuskiri sisaldab vasturääkivaid andmeid ning planeeringust ei selgu, mille kohta otsitakse võistlusel lahendusi.

 

4) Planeeringujoonis on täiesti loetamatu vähemalt krunt 18 ja selle vahetu ümbruse piirkonnas. Puuduvad ka servituudi vajadused sellel krundil avalike läbipääsude või alade tagamiseks. Seepärast pole võimalik esitada ettepanekuid või vastuväiteid lahenduse kohta.

 

5) Planeeringus esitatud avalikud läbipääsud läbi krundi 16 ei ole tagatud servituudiga ega servituudi vajadusega. Tegu on põhimõttelise ja ilmselge  vastuoluga.

 

6) Planeeringu väidetavad illustratsioonid ei vasta detailplaneeringu üldistusastmele ega PlanS paragrahv 9 kirjeldatud ülesannetele  (10.08.2012 vastuväite nr 9 täiendus) .

 

7) Selgusetu on kinnistu Suur-Patarei 22 tulevik. Detailplaneerinngus on see liidetud Kalaranna tänava maa-alaga (krunt 20), kuid vahepealsel ajal koostatud tee-ehitusprojektis arvati see kinnistu tänava maa-alast välja.

 

8) Kalaranna tn 1 põhjapoolses rannalõigus ei ole kunagi sadamat olnud, rannajoon on alati olnud lauge. Endised hooned on lammutatud üle 15 aasta tagasi, millest hiljem on kehtestatud uus üldplaneering. Seetõttu ei ole vastuvõetavad ega õiged ka varasema sadama olemasolule ega lammutatud hoonestusele tuginevad väited omaniku ootuste või õiguste kohta.

 

9) Kuna me pole saanud vastust oma 20.04.2012 ettepanekutele, siis ei ole võimalik formuleerida lõplikke ettepanekuid ega vastuväiteid.

 

10) Järelevalvesse esitatud detailplaneering ei vasta 2012. aastal Tallinna LV poolt määrusega 52 kehtestatud planeeringute vormistamise nõuetele (sh lahendusi pole põhjendatud), kehtivale ega ka menetletavale üldplaneeringule, mistõttu on igati otstarbekas koostada enne kehtestamist ajakohane detailplaneering. Heakskiidu andmist kehtestamiseks ei saa lugeda õiguspäraseks.

 

Teeme ettepaneku kohtuda kolmapäeval, 11.juunil kell 11 Harju maavalitsuses, kui see teile sobib.

Kohtumisel saame selgitada oma seisukohti lähemalt, ühtlasi rääkida võimalustest, kuidas on võimalik selle detailplaneeringuga edasi minna.

 

Lugupidamisega

Toomas Paaver

MTÜ Telliskivi Selts juhatuse liige