Jooksev planeeringute info

Küti tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Esmaspäev, 13 Märts, 2017 - 09:00 kuni Esmaspäev, 10 Aprill, 2017 - 17:00

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 13.03.2017 – 10.04.2017 tööaja jooksul toimub Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis, Vabaduse väljak 7, Küti tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek.
Küti tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneering võeti vastu 1 veebruar 2017 korraldusega nr 173-k. Detailplaneering hõlmab 2 ha suurust maa-ala. Detailplaneeringuga on ette nähtud ärimaa sihtotstarbega Küti tn 2 kinnistust ning tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega Küti tn 4 kinnistust kahe kuni 10% äri- ja vähemalt 90% elamumaa sihtotstarbega krundi ja ühe 5-25% äri- ja 75-95% elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine kokku kuni seitsme kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äriruumidega korterelamu või kahe äriruumidega korterelamu ja viie korterelamu ehitamiseks, sealhulgas endise kirikuhoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks äriruumidega korterelamuks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka elektroonselt Tallinna Planeeringute Registris https://tpr.tallinn.ee/, detailplaneeringu nr on DP039510. Lisainfo telefonil 6457003.

Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneeringu avalikustamine

Kolmapäev, 8 Märts, 2017 - 09:00 kuni Neljapäev, 6 Aprill, 2017 - 17:00

Tallinna Linnavalitsuse 15. veebruari 2017 korraldusega nr 284-k on vastu võetud Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering. Põhja-Tallinna Valitsus, Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneeringu ajavahemikul 8.03—6.04.2017.
Planeeritud ala suurusega 11,50 ha piirneb põhjast Patarei sadamaga, läänest Kalasadama ja Kultuurikatla piirkonnaga, lõunast Sadama tänavaga ning idast Logi tänavaga.
Detailplaneeringus on kavandatud muuta Tallinna linnahalli kinnistu sihtotstarve osaliselt ärimaaks või säilitada ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarve ning on määratud ehitusõigus linnahalli rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. Lisaks on määratud ehitusõigus 3-5 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega ärihoonete või äri- ja eluhoonete ehitamiseks ning kuni 5 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega ärihoonete või kuni 6 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega parkimishoonete ehitamiseks. Ärihoonete asemel võib kavandada ka ühiskondlikke hooneid. Detailplaneeringus on ette nähtud muuta senist krundijaotust ja maakasutuse sihtotstarbeid. Uued hooned on planeeritud maa-alale, mis jääb linnahalli suhtes itta ning mis piirneb Logi tänavaga. Alale planeeritud hoonete kõrgus ei ületa Tallinna linnahalli kõrgust. Peamine eesmärk on luua võimalused linnahalli uueks kasutuselevõtuks ning tagada linnahalli kui mälestise ja piirkonna maamärgi dominantsus, juurdepääsetavus ja vaadeldavus. Planeeringulahenduse väljatöötamisel on lähtutud vajadusest võtta seni hoonestamata maa-ala otstarbekalt kasutusse ning kujundada alast atraktiivne linnaruum ja parandada juurdepääsetavust merele. Lahenduse elluviimisel kujuneb hoonestatavast alast linna keskusele iseloomuliku ilme ja struktuuriga piirkond. Detailplaneeringus on määratud nõue viia planeeritud hoonestuse ja avalikult kasutatavate alade (rannapromenaad, linnaväljakud, haljasalad jm) parima lahenduse saamiseks läbi arhitektuurivõistlus. Linnahalli täpne suurus, sh hooneosade kinniehitamise ja juurdeehitiste ehitamise võimalus ning kasutusfunktsioonid, tuleb täpsustada eraldi muinsuskaitse eritingimuste alusel ehitusprojekti staadiumis.
Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud „Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu” kohaseid maakasutuse juhtotstarbeid üldkasutatava hoone maast ning haljasala maast ärimaaks, elamumaaks ja transpordimaaks ning linnahalli merepoolses osas olev jahi- ja reisisadama maa transpordimaaks. Lisaks tehakse ettepanek muuta rohekoridori ulatust ja haljastuse osakaalu. Detailplaneeringus taotletakse looduskaitseseadusest tuleneva ranna ehituskeeluvööndi vähendamist.
Detailplaneeringuga saab tutvuda eelpoolnimetatud ajavahemiku kestel tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis Niine tn 2, Tallinna Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 hoovimaja ruumis 32 ja Tallinna Linnavalitsuse I korruse infosaalis Vabaduse väljak 7. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee (detailplaneeringu menetluse number on DP041900). Täiendav info avaliku väljapaneku kohta telefonidel 645 7003 ja 645 7264.

Salme tn 11, 13, 13e kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku avalik arutelu tulemused

Teisipäev, 7 Märts, 2017 - 16:00

Salme tn 11, 13, 13e kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku avalik arutelu toimus 07.03.2017 kell 16.00-16.40 Põhja-Tallinna Valitsuses, Niine tn 2 saalis. Arutelust võtsid osa Põhja-Tallinna Valitsus, Salme tn 11, 13 ja 13e kinnistute omanik, AB Ansambel OÜ projekteerija ja arhitekt ning planeeringuala piirinaaber. Avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. Arutelu käigus tehti ettepanekuid kinnistupiiril olemasoleva müüri säilitamise osas, mänguväljaku asukoha suhtes, parklasse sissepääsutee ja hoonetevahelise ruumi katendite määramise osas. Ettepanekute osas saavutati kokkulepe ning osapooled lootsid edaspidisele sujuvale koostööle.

Tööstuse tn 16 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamine

Esmaspäev, 6 Märts, 2017 - 09:00 kuni Esmaspäev, 20 Märts, 2017 - 17:00

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 06.03.2017 – 20.03.2017 tööaja jooksul toimub Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2, Tööstuse tn 16 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamine.
Tööstuse tn 16 on  516 m2 suurune kinnistu, mille sihtotstarve on 100% elamumaa. Tallinna Linnavalitsuse 18.11.2016 korraldusega nr 1720-k on Tallinna Linnavalitsuse 29.12.2014 korraldus nr 2005-k „Tööstuse tn 16 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinnas“ kehtetuks tunnistatud. Projekteerimistingimuste taotlusega taotletakse kolmekorruselise korterelamu ehitamist (sh kolmas korrus on katusekorrus või arhitektuurselt liigendatud ja keldrikorrus). Ehitisealune pind 155 m2, brutopind kokku 454,3 m2.
Tööstuse tn 16  projekteerimistingimuste eelnõu, taotluse ja illustreerivate materjalidega saab väljapaneku jooksul tutvuda Põhja-Tallinna Valitsuses, Niine tn 2. Materjalid on digitaalselt kättesaadavad ehitisregistris ning Tallinna planeeringute ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste registris 15.02.2017 numbriga PT245660 (aadressil http://ehitus.tallinn.ee/tpr/). Lisainfo telefonil 6457003.

Suur-Patarei tn 13 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kolmapäev, 22 Veebruar, 2017 - 09:00

Tallinna Linnavalitsus otsustas 22. veebruari 2017 istungil: korraldusega nr 296-k: kehtestada Suur-Patarei tn 13 kinnistu detailplaneering.
1.1Detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2003 otsusega nr 202 kehtestatud „Väike-Patarei, Jahu ja Vana-Kalamaja tänava vahelise kvartaliosa detailplaneering” käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas kehtetuks.

Salme tn 11, 13 ja 13e kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja arutelu

Esmaspäev, 20 Veebruar, 2017 - 09:00 kuni Esmaspäev, 6 Märts, 2017 - 17:00

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 20.02.2017-06.03.2017 toimub tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis Niine tn 2 Salme tn 11, 13 ja 13e kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek. Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 07.03.2017 kell 16.00 Niine tn 2 saalis. Tallinna Linnavalitsus algatas Salme tn 11, 13 ja 13e kinnistute detailplaneeringu AB Ansambel OÜ töö nr 1513 korraldusega 8.veebruaril 2017 nr 216-k.
Põhja-Tallinnas asuva planeeritava maa-ala suurus on 0,34 ha. Maa-ala kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ühest elamumaa ja kahest tootmismaa sihtotstarbega kinnistust kahe elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine ja moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine kokku ühe kuni 3-korruselise (sh mansardkorrus) ning kolme kuni 4-korruselise (sh mansardkorrus) 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
Planeeringuga on võimalik tutvuda ka digitaalselt Tallinna Planeeringute Registris aadressil https://tpr.tallinn.ee. Lisainfo telefonidel 6404446 ja 6457003.

Telliskivi tn 49 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamine

Esmaspäev, 13 Veebruar, 2017 - 09:15 kuni Esmaspäev, 27 Veebruar, 2017 - 17:15

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 13.02.2017 – 27.02.2017 tööaja jooksul toimub Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2, Telliskivi tn 49 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamine.
Telliskivi tn 49 on 4329 m2 suurune kinnistu, mille sihtotstarve on 100% ärimaa. Telliskivi tn 49 krundi ehitusõigus on määratud Tallinna Linnavalitsuse 01.04.2009 korraldusega nr 519-k kehtestatud „Telliskivi tn 49 kinnistu detailplaneeringuga“.  Taotluse ja esitatud eskiisi kohaselt soovitakse täpsustada hoonestusala paiknemist tuginedes ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 2. Projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse detailplaneeringus määratud hoonestusala 10% ulatuses suurendada ja nihutada 10% ulatuses.
Telliskivi tn 49 projekteerimistingimuste eelnõu, taotluse ja illustreerivate materjalidega saab tutvuda Põhja-Tallinna Valitsuses, Niine tn 2. Materjalid on digitaalselt kättesaadavad ehitisregistris ning Tallinna planeeringute ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste registris 29.12.2016 numbriga PT245530 (aadressil http://ehitus.tallinn.ee/tpr/). Lisainfo telefonil 6457003.

Salme tn 11, 13 ja 13e kinnistute detailplaneeringu algatamine

Kolmapäev, 8 Veebruar, 2017 - 09:00

Tallinna Linnavalitsus otsustas 08. veebruari 2017 istungil korraldusega nr 216-k algatada Salme tn 11, 13 ja 13e kinnistute detailplaneeringu koostamine. Põhja-Tallinnas asuva planeeritava maa-ala suurus on 0,34 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ühest elamumaa ja kahest tootmismaa sihtotstarbega kinnistust kahe elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine ja moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine kokku ühe kuni 3-korruselise (sh mansardkorrus) ning kolme kuni 4-korruselise (sh mansardkorrus) 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Küti tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine

Kolmapäev, 1 Veebruar, 2017 - 09:15

Tallinna Linnavalitsus otsustas 01. veebruari 2017 istungil korraldusega nr 173-k võtta vastu Põhja-Tallinnas 2,00 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Küti tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneering, Linnaruumi OÜ töö nr 10/14, milles on ette nähtud ärimaa sihtotstarbega Küti tn 2 kinnistust ning tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega Küti tn 4 kinnistust kahe kuni 10% äri- ja vähemalt 90% elamumaa sihtotstarbega krundi ja ühe 5-25% äri- ja 75-95% elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine kokku kuni seitsme kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äriruumidega korterelamu või kahe äriruumidega korterelamu ja viie korterelamu ehitamiseks, sealhulgas endise kirikuhoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks äriruumidega korterelamuks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
3.1Detailplaneering sisaldab ettepanekut muuta Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohane ettevõtluse segahoonestusala ning osaliselt liiklusala juhtotstarve planeeritava ala osas korruselamute alaks.

Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneering kruntide positsioon 1-5, 12, 17-29 ja 32-38 osas Kalaranna tn 4 kinnistu (krunt positsioon 32) osas kehtetuks tunnistamine

Kolmapäev, 25 Jaanuar, 2017 - 09:15

Tallinna Linnavalitsus otsustas 25. jaanuari 2017 istungil otsusega nr 5 tunnistada Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2016 otsusega nr 92 osaliselt kehtestatud „Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneering kruntide positsioon 1-5, 12, 17-29 ja 32-38 osas Põhja-Tallinnas” Kalaranna tn 4 kinnistu (krunt positsioon 32) osas kehtetuks. Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/

Taime tn 3 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kolmapäev, 21 Detsember, 2016 - 09:15

Tallinn linnavalitsus otsustas 21. detsembri 2016 istungil korraldusega nr 1923-k kehtestada Taime tn 3 kinnistu detailplaneering.

Pelguranna tn 3 kinnistu DP vastuvõtmine

Kolmapäev, 22 Juuni, 2016 - 09:45

Kalaranna tn 28 ja Vesilennuki tn 4 kinnistu DP avalik arutelu

Esmaspäev, 6 Juuni, 2016 - 14:00

Suur-Patarei tn 13 kinnistu detailplaneeringu II avalik väljapanek

Esmaspäev, 6 Juuni, 2016 - 09:00 kuni Esmaspäev, 20 Juuni, 2016 - 18:00

Soo tn 46, 46a, Uus-Kalamaja tn 11, 13, 13a, 13b, 15, 15a ja 15b kruntide ning lähiala DP avalik väljapanek

Esmaspäev, 6 Juuni, 2016 - 09:00 kuni Esmaspäev, 20 Juuni, 2016 - 16:00

Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneeringu kehtestamine

Neljapäev, 2 Juuni, 2016 - 10:00

Suur-Patarei tn 24 kinnistu DP algatamine

Kolmapäev, 1 Juuni, 2016 - 09:45

Patarei merekindluse ja lähiala DP

Esmaspäev, 18 Aprill, 2016 - 00:15 kuni Esmaspäev, 2 Mai, 2016 - 00:15

Põhja-Tallinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet korraldavad Kalaranna tn 28 ja Vesilennuki tn 4 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku. Avalik väljapanek toimub 18.04.–02.05.2016, tööaja jooksul, Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis, Vabaduse väljak 7.

Tallinna Linnavalitsus võttis Kalaranna tn 28 ja Vesilennuki tn 4 kinnistu detailplaneeringu, 
K-Projekt AS töö nr 13161 vastu 23. märtsil 2016 korraldusega nr 427-k. Detailplaneeringu 
maa-ala suurus on 3,71 ha. Detailplaneering käsitleb Patarei merekindlust ja selle lähiümbrust. Planeeringu eesmärk on moodustada Kalaranna tn 28 ja Vesilennuki tn 4 kinnistutest kuni viis krunti, neist üks kuni 30% elamumaa ja vähemalt 70% äri- ja/või ühiskondlike hoonete maa sihtotstarbega, üks vähemalt 50% äri- ja kuni 50% elamumaa sihtotstarbega ning kolm ärimaa või ühiskondlike ehitiste maa või ärimaa ja ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krunti. Moodustatavatele kruntidele määratakse ehitusõigus kokku 12 hoonele: ehitismälestiste Patarei kaitsekasarmu ja kaitsekasarmu mortiirpatarei ning muusikakomando hoonete ümberehitamiseks; kuni nelja 5 maapealse ja 2 maa aluse korrusega äri- ja eluhoone, kahe 1 maapealse korrusega hoone ning kaitsekasarmu siseõue jalutuskambrite asemele galeriitüüpi hoone ehitamiseks ja koerakuutide säilitamiseks. Lisaks on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ja antud heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Planeeringuga on võimalik tutvuda ka digitaalselt Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/. Lisainfo telefonidel 6404446 ja 6457017.

Kalaranna tn 28 ja Vesilennuki tn 4 kinnistu (Patarei merekindlus) DP vastuvõtmine

Kolmapäev, 23 Märts, 2016 - 09:15

Tallinna Linnavalitsus otsustas 23. märtsi 2016 istungil orraldusega nr 427-k võtta vastu Põhja-Tallinnas 3,71 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Kalaranna tn 28 ja Vesilennuki tn 4 kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 13161, milles on ette nähtud moodustada Kalaranna tn 28 ja Vesilennuki tn 4 kinnistutest kuni viis krunti, neist üks kuni 30% elamumaa ja vähemalt 70% äri- ja/või ühiskondlike hoonete maa sihtotstarbega, üks vähemalt 50% äri- ja kuni 50% elamumaa sihtotstarbega ning kolm ärimaa või ühiskondlike ehitiste maa või ärimaa ja ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krunti ning määrata moodustatavatele kruntidele ehitusõigus kokku 12-le hoonele: ehitismälestiste Patarei kaitsekasarmu ja kaitsekasarmu mortiirpatarei ning muusikakomando hoonete ümberehitamiseks; kuni nelja 5 maapealse ja 2 maa‑aluse korrusega äri- ja eluhoone, kahe 1 maapealse korrusega hoone ning kaitsekasarmu siseõue jalutuskambrite asemele galeriitüüpi hoone ehitamiseks ja koerakuutide säilitamiseks. Lisaks on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ja antud heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneeringu

Kolmapäev, 23 Märts, 2016 - 09:15

Tallinna Linnavalitsus otsustas 23. märtsi 2016 istungil korraldusega nr 426-k:

algatada Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Kesklinnas ja Põhja Tallinnas asuva planeeritava maa-ala suurus on 11,50 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada planeeritavale alale jäävate kinnistute piiride ja maakasutuse sihtotstarvete muutmise teel äri- ja ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundid ning määrata ehitusõigus kuni 6 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega äri- ja ühiskondlike hoonete ehitamiseks ja Tallinna linnahalli rekonstrueerimiseks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärk määrata üldised maakasutustingimused ja esitada heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2.1 Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud „Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringu” kohaseid maakasutuse juhtotstarbeid ja vähendada rohekoridori ulatust. Detailplaneeringu lahendus võib kaasa tuua ka ranna ehituskeeluvööndi vähendamise vajaduse.

2.2 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn) ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana‑Viru 12, 15080 Tallinn).

2.3 Mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole eelhinnangu põhjal vajalik järgmistel põhjustel:

2.3.1 detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevust, sh näiteks tootmist, ulatusliku elamurajooni rajamist ega muud tegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi või looduslike alade kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke või mürataseme suurenemist;

2.3.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta Tallinna linnahalli rekonstrueerimine ja kuni 6-korruseliste äri- või ühiskondlike hoonete rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on kestuselt ehitusaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu ja ehitusprojektide tingimusi ning õigusaktide nõudeid;

2.3.3 Kesklinnas ja Põhja-Tallinnas Vanasadama ja Kalasadama vahelisel ühiskondlike ehitiste alal asuval planeeringualal ega vahetus läheduses ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt ja ökoloogiliselt väärtuslikke või tundlikke alasid ning looduslikke iseärasusi, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada. Uued hooned on ette nähtud rajada hoonestamata tühermaale. Detailplaneeringu lahendus võib kaasa tuua ranna ehituskeeluvööndi vähendamise vajaduse ning merekeskkonnale avalduv võimalik mõju selgitatakse välja detailplaneeringu koostamise käigus;

2.3.4 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju kõrghaljastusele, kui hoonestusala valitakse väärtuslikust ja olulisest kõrghaljastusest vabale alale ning tagatakse säilitatavate puude kasvutingimused. Likvideeritav haljastus kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ tingimustele. Alale tuleb ette näha uushaljastust ning üldplaneeringu järgne rohekoridor;

2.3.5 detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuripärandit, kui arvestatakse kehtivate piirangutega. Planeeringualal paikneb arhitektuurimälestiseks tunnistatud Tallinna linnahall, mille rekonstrueerimine toimub vastavalt muinsuskaitse eritingimustele ja ehituskonstruktsioonide ekspertiisile. Lisaks tuleb uue hoonestuse rajamisel säilitada väärtuslikud vaatesektorid vanalinnale. Planeeringualale ulatub ka arheoloogiamälestise, 13.-16. sajandi asulakoha kaitsevöönd;

2.3.6 detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kahjusta inimese tervist, heaolu ega vara. Planeeringu elluviimisel ja uute hoonete rajamisel suureneb piirkonna liikluskoormus ning sellega kaasnev müra ja õhusaaste, kuid tegemist on juba tiheda liikluskoormusega Kesklinna piirkonnaga ning eeldatavasti ei ole mõju oluline. Planeeringualale ei ole kavandatud elamispindu. Detailplaneeringu koostamise käigus tehakse müraanalüüs ja käsitletakse müra leevendamise meetmeid välialadel ja siseruumides. Hoonete projekteerimisel tuleb arvestada võimalike kõrgemate müratasemetega planeeringuala sadama poolsel küljel. Planeeringuala arendamisel ja hoonestamisel lähtutakse keskkonnasäästlikest ja innovaatilistest lahendustest (jalgsi ja jalgrattaga liikumine, haljaskatused, sademevee käitlemise ja energiatõhususe lahendused jne);

2.3.7 detailplaneeringu koostamise käigus selgitatakse keskkonnaseisundi hinnanguga välja võimaliku reostuse esinemine alal. Kui võimalik reostus likvideeritakse alalt enne ehitustööde algust nõuetekohaselt, ei kaasne planeeringu elluviimisel reostusest olulist mõju;

2.3.8 detailplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, vibratsiooni võib esineda hoonete ehitamisel. Samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud peamiselt ehitustöödega, mille käigus jäätmed käideldakse vastavalt nõuetele;

2.3.9 detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringus ettenähtud maakasutuse juhtotstarbeid ja vähendada rohekoridori ulatust. Detailplaneeringus analüüsitakse planeeringulahenduse linnaruumilist mõju. Kui planeeringulahendusega tagatakse rohekoridor ning jalakäijatele avalik juurdepääs rannapromenaadile ja sobivad kergliiklusteede ühendused linnakeskusega, ei ole mõju eeldatavasti oluline. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on linnahalli kui unikaalse arhitektuuriteose integreerimine loodavasse linnakeskkonda, aga ka võimaluste loomine olemasoleva ajaloolise pärandi, Tallinna vanalinna ja selle lähipiirkonna, korras arhitektuurimälestiste eksponeerimiseks ja kvaliteetse linnaruumi kujundamiseks.

2.4 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14-18 ja neljapäeviti kella 9-12 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

Preesi tn 5//7 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitatud vastuväidete arutelu tulemused

Esmaspäev, 29 Veebruar, 2016 - 11:00

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 29.02.2016 kell 11.00-14.00 toimus Põhja-Tallinna Valitsuse saalis Preesi tn 5//7 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitatud vastuväidete arutelu. Arutelul osalesid Tallinna Linnaplaneerimise Ameti esindajad, Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskuse esindaja, planeeringu koostaja, Põhja-Tallinna Valitsuse esindajad ja 23 piirkonna elanikku, sh planeeringu avaliku väljapaneku kestel vastuväite esitanud isikud ja nende esindajad. Arutelul käsitleti detailplaneeringu kohta esitatud eriarvamusi, vastuväiteid ning nende võimalikku lahendamiskäiku. Vastuväidete esitajad oma seisukohti ei muutnud ning Peeteli Sotsiaalkeskuse, planeeringu koostaja ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti vastused neid ei rahuldanud. Piirkonna elanike põhimõtteline soov on, et lastekeskuse asemele rajatakse  1930. aastatel kavandatud avalik park. Kodanikud pidasid küsitavaks vajadust lastekeskuse järele antud asukohas, toonitati kavandatava laste- ja noortekeskuse ruumilist sobimatust antud piirkonda ja turvalisuse ning kinnisvara väärtuse vähenemise ohtu. Peeteli kirik kutsus kogukonda arutelu kiriku ruumides jätkama. Detailplaneeringu edasine menetlemine jätkub Tallinna Linnaplaneerimise Ametis.

Miinisadama ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Kolmapäev, 17 Veebruar, 2016 - 09:15

Tallinna Linnavalitsus otsustas 17. veebruari 2016 istungil korraldusega nr 231-k kehtestada Miinisadama ja lähiala detailplaneering.

Suur-Patarei tn 13 kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu.

Teisipäev, 9 Veebruar, 2016 - 16:00

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et teisipäeval, 09.02.2016, algusega kell 16.00 toimub Põhja-Tallinna Valitsuse saalis, Niine tn 2, Suur-Patarei tn 13 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu.Olete oodatud osalema!

Tallinna Linnavalitsus võttis  Suur-Patarei 13 kinnistu detailplaneeringu, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 12045, vastu 11.11.2015 istungil korraldusega nr 1686-k. Detailplaneeringus on ette nähtud riigikaitsemaa sihtotstarbega Suur-Patarei tn 13 ja tootmismaa sihtotstarbega Suur-Patarei tn 13e kinnistust moodustada üks elamumaa, kaks ärimaa ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt ning määrata moodustatavale elamumaa krundile ehitusõigus ühe 3 maapealse (sh katusekorrus) ja kuni kuue 4 maapealse (sh katusekorrus) ning ühise maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks, ärimaa kruntidele ühe kuni 4 maapealse ja maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks ning ühe olemasoleva hoone ümberehitamiseks 3 maapealse (sh katusekorrus) ja maa-aluse korrusega ärihooneks. Lisaks moodustatakse reformimata riigimaast kaks ajutist transpordimaa krunti. Samuti on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ja lahendatud heakorrastus, haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda digitaalselt Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/.

Suur-Patarei tn 13 kinnistu detailplaneeringu vastuväidete avaliku arutelu tulemus

Teisipäev, 9 Veebruar, 2016 - 09:15

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et Suur-Patarei tn 13 kinnistu detailplaneeringu vastuväidete avalik arutelu toimus 09.02.2016 Põhja-Tallinna Valitsuse saalis. Kodanik, kes esitas detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel pöördumise, arutelule ei ilmunud.

Planeeringu koostaja ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti  ja Põhja-Tallinna Valitsuse esindajad  põhjendasid ühele arutelul osalenud piirkonna elanikule detailplaneeringu koostamisel valitud lahendusi, arutleti Kalamaja piirkonna üldiste linnaruumiliste arengute üle ning vastati muudele detailplaneeringut käsitlevatele küsimustele.

Preesi tn 5//7 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Esmaspäev, 4 Jaanuar, 2016 - 10:00 kuni Esmaspäev, 18 Jaanuar, 2016 - 17:00

Põhja-Tallinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet korraldavad Preesi tn 5//7  kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku, mis toimub 04.–18.01.2016, tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis, Vabaduse väljak 7.

 

Detailplaneeringus nähakse ette ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega Preesi tn 5//7 kinnistule ehitusõigus kuni 3-korruselise (sh katusekorrus) ühe maa-aluse korrusega sotsiaalhoolekandeasutuse hoone ehitamiseks. Olemasolev ajalooline kirikuhoone säilitatakse. Uushoonestuse suurim lubatud kõrgus on 11 m. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on 1500 m2. Hoolekandeasutuse esimesele ja teisele korrusele rajatakse noortekodu ehk elu ja-rehabilitatsiooniruumid kuni kahekümnele asenduskodust, erivajadustega õpilaste koolist või koolkodust pärit või vanemliku hooleta jäänud üle 15 aasta vanusele noorele. Kolmandale korrusele võib kavandada asutuse majandus- ja bürooruumid. Hoolekandeasutuse rajamine võimaldab edaspidi kasutada ajaloolist kirikuhoonet vastavalt selle algsele funktsioonile – vaimuliku elu keskusena –  ning taastada see vastavalt arhitektuurilis-ajaloolistele eritingimustele.

 

Planeeringuala suurus on 0,4 ha. Planeering hõlmab Preesi tn 5//7 kinnistut, reformimata riigimaad Vaniku tn 7 ja 9 kinnistute vahel ning osaliselt ka Preesi tänava maa-ala. Reformimata riigimaast moodustatakse ajutine elamumaa sihtotstarbega krunt, mis liidetakse Vaniku tn 7 kinnistuga. Juurdepääs Preesi tn 5//7 kinnistule säilitatakse Preesi tänava poolt. Lisaks on lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

 

Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 15. oktoobri 2003 korraldusega nr 2309-k. Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 22. detsembril 2004 korraldusega nr 2728-k. Detailplaneering kehtestati Tallinna Linnavolikogu 3. mai 2007 otsusega nr 130, kehtestamise otsus on Tallinna Ringkonnakohtu 18. juuni 2009 otsusega tühistatud.

 

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka digitaalselt Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/. Lisainfo telefonidel  6404446 ja 6457003. Ootame Teid detailplaneeringuga tutvuma.

Suur-Patarei tn 13 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kolmapäev, 16 Detsember, 2015 - 09:00 kuni Teisipäev, 5 Jaanuar, 2016 - 17:00

Põhja-Tallinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet teatavad, et 16.12.2015–5.01.2016 tööaja jooksul, toimub Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse infosaalis, Vabaduse väljak 7 Sõle tn 31 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek.
Tallinna Linnavalitsus võttis Sõle tn 31 kinnistu detailplaneeringu, Linnaruumi OÜ töö nr 12/13 vastu 4.11.2015 korraldusega nr 1635-k. Detailplaneeringus on kavandatud ärimaa sihtotstarbega Sõle tn 31 kinnistu jagamine elamumaa ja ärimaa sihtotstarbega kruntideks ning määratud ehitusõigus elamumaa sihtotstarbega krundile kuni 8-korruselise  korterelamu ja ärimaa sihtotstarbega krundile kuni 2-korruselise kaubanduskeskuse ehitamiseks. Mõlemale hoonele on kavas rajada ka maa-alune korrus.  Lisaks on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ja antud haljastuse, heakorrastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Detailplaneeringu maa-ala on 2,21 ha.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka digitaalselt – Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee.

Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala DP kehtestamine

Kolmapäev, 11 November, 2015 - 09:00

Tallinna Linnavalitsus otsustas 11. novembri 2015 istungil otsusega nr 176 kehtestada Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneering. Detailplaneeringuga muudetakse Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud „Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringut“ haljastuse protsendi osas. Detailplaneeringus taotletakse ka looduskaitseseadusest tuleneva Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamist 50 meetrilt veepiirini.

Suur-Patarei tn 13 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Kolmapäev, 11 November, 2015 - 09:00

Tallinna Linnavalitsus otsustas 11. novembri 2015 istungil korraldusega nr 1686-k võtta vastu Põhja-Tallinnas asuva 1,24 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Suur-Patarei tn 13 kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 12045, milles on ette nähtud riigikaitsemaa sihtotstarbega Suur-Patarei tn 13 ja tootmismaa sihtotstarbega Suur-Patarei tn 13e kinnistust moodustada üks elamumaa, kaks ärimaa ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt ning määrata moodustatavale elamumaa krundile ehitusõigus ühe 3 maapealse (sh katusekorrus) ja kuni kuue 4 maapealse (sh katusekorrus) ning ühise maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks, ärimaa kruntidele ühe kuni 4 maapealse ja maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks ning ühe olemasoleva hoone ümberehitamiseks 3 maapealse (sh katusekorrus) ja maa-aluse korrusega ärihooneks. Lisaks moodustatakse reformimata riigimaast kaks ajutist transpordimaa krunti. Samuti on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ja lahendatud heakorrastus, haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Taime tn 6 kinnistu DP algatamine

Kolmapäev, 14 Oktoober, 2015 - 09:15

Tallinna Linnavalitsus otsustas 14. oktoobri 2015 istungil korraldusega nr 1507-k algatada Taime tn 6 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata Taime tn 6 kinnistule ehitusõigus ühe kuni 4 maapealse (sh kaks katusekorrust) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ning ühe abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringu ülesanne on üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,08 ha.

 

Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemustest

Esmaspäev, 12 Oktoober, 2015 - 09:15

Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneeringu avalik väljapanek pos 15, 16 ja 40 osas toimus 03.08.–03.09.2015 Tallinna Linnavalitsuses ja Põhja-Tallinna Valitsuses. Avaliku väljapaneku kestel esitas Telliskivi selts petitsiooni Kalaranna tuleviku planeerimiseks 2375 inimese nimel. Lisaks esitati 9 eraldiseisvat kirjalikku pöördumist. Avalik arutelu toimus 06.10.2015  kell 16.00-18.45 Kultuurikatlas, Põhja pst 27a. Pro Kapital Eesti ja Telliskivi Seltsi esindajad esinesid ettekandega. TLPA tutvustas oma seisukohti avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalike arvamuste kohta, põhjendati detailplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastati täiendavatele küsimustele. Olulisemad teemad, mida käsitleti, olid järgmised: tehnovõrkude ümbertõstmise vajadus piki hoonestusala piiri, et säiliks nii olemasolev liivarand kui II väärtusklassi puud; liivaranna olemasolu tagamine ja võimalus loobuda mere täitmisest olemasoleva liivaranna säilimise nimel; krundipiiride muutmine, et tagada avalike alade avalik kasutus ning isikliku kasutusõiguse leping kui alternatiiv krundipiiride muutmisele; Kalaranna tarastamine ja õiguskantsleri hinnang sellele;  vajadus vormistada planeeringudokumendid üheselt mõistetavalt. Avaliku väljapaneku käigus kirjalikult arvamust esitanud isikud oma arvamustest ei loobunud. Otsustati jätkata diskussiooni  linnaplaneerimisametis – tingimusel, et kodanikele on eelnevalt antud võimalus tutvuda täiendatud planeeringudokumentidega.

Miinisadama ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapanek

Neljapäev, 8 Oktoober, 2015 - 09:15 kuni Neljapäev, 22 Oktoober, 2015 - 00:15

Põhja-Tallinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet korraldavad Miinisadama ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku eesmärgiga detailplaneering kehtestada.

Avalik väljapanek toimub Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2, ja Tallinna Linnavalitsuse I korruse infosaalis, Vabaduse väljak 7, 08.–22.10.2015, tööaja jooksul. Detailplaneeringu seletuskirja ja põhijoonisega on võimalik tutvuda ka Tallinna planeeringute registris veebiaadressil http://tpr.tallinn.ee.

Tallinna Linnavalitsus võttis Miinisadama ja lähiala detailplaneeringu, OÜ Artes Terrae töö nr 1838DP09 vastu 09.09.2015 korraldusega nr 1299-k. Planeeritav maa-ala on 11,65 ha. Detailplaneeringus moodustatakse Tööstuse tn 54a kinnistust ja reformimata riigimaast 1 riigikaitsemaa ja 1 tootmismaa krunt ning üks 65% transpordimaa ja 35% tootmismaa krunt. Tootmismaa krundile on määratud ehitusõigus 1 ühekorruselise maa-aluse korrusega pumpla ehitamiseks. Riigikaitsemaa krundile on määratud ehitusõigus kuni 20 maksimaalselt 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega kaitseväekasarmu ehitamiseks, laiendamiseks või rekonstrueerimiseks. Riigikaitsemaa krundil rekonstrueeritakse sadamakai ja ehitismälestisteks kuulutatud Miinisadama katlamaja, katlamaja korsten, aku- ja torpeekoda ja ladu.

Küsimuste korral palume pöörduda Tallinna Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute teenistuse Lasnamäe, Pirita ja Põhja-Tallinna osakonna detailplaneeringute arhitekti poole telefonil 640 4446 või Põhja-Tallinna Valitsuse arhitekti poole telefonil 645 7003.

Tallinna Kalasadama ümbruse DP avalik arutelu kruntide pos 15, 16 ja 40 osas

Teisipäev, 6 Oktoober, 2015 - 16:00

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 06.10.2015 algusega kell 16.00 toimub Kultuurikatlas, Põhja pst 27a, Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneeringu avalik arutelu kruntide pos 15, 16 ja 40 osas (avaliku arhitektuurivõistluse ala Kalaranna tänava ja mere vahel). Avalikul arutelul käsitletakse planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitatud vastuväiteid.

Tallinna Linnavalitsuse 30.06.2008 korraldusega nr 1279-k vastu võetud Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneering, aktsiaselts NORD PROJEKT töö nr 00060, avalikustati 03.08.–03.09.2015 kolmandat korda.


Planeeringus taotletakse Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud „Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu” osalist muutmist maakasutuse juhtotstarvete osas ning Läänemere ranna ehituskeeluvööndi osalist suurendamist ja vähendamist.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris veebiaadressil http://tpr.tallinn.ee. Lisainfo telefonil 645 7003.

Petitsiooni esitajatele, kes märkisid petitsioonis oma e-posti või postiaadressi või isikukoodi, mille põhjal oli võimalik isiku aadressi tuvastada, saatis Tallinna Linnaplaneerimise Amet vastuse petitsioonis esitatud vastuväidetele e-posti või tähitud kirjaga. Ametil ei olnud võimalik teavitada seaduses ettenähtud korras isikuid, kelle nimi oli küsitluslehel loetamatu või kes oma kontaktaadresse või isikukoodi ei avaldanud. Petitsiooni esitanutele saadetud vastusega on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/.

Uus-Kalamaja tn 2 ja 4 kinnistute DP kehtestamine

Kolmapäev, 23 September, 2015 - 09:15

Tallinna Linnavalitsus otsustas 23. septembri 2015 istungil korraldusega nr 1394-k kehtestada Uus-Kalamaja tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2010 otsusega nr 167 kehtestatud „Suur-Laagri tn 12 kinnistu detailplaneering” käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas kehtetuks.

Miinisadama ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine

Kolmapäev, 9 September, 2015 - 09:15

Tallinna Linnavalitsus otsustas 9. septembri 2015 istungil korraldusega nr 1299-k võtta vastu Põhja-Tallinnas asuva 11,65 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Miinisadama ja lähiala detailplaneering, OÜ ARTES TERRAE töö nr 1838DP09, milles on ette nähtud Tööstuse tn 54a kinnistust ja reformimata riigimaast moodustada üks riigikaitsemaa ja üks tootmismaa sihtotstarbega krunt ning üks 65% transpordimaa ja 35% tootmismaa sihtotstarbega ajutine krunt. Moodustatavale tootmismaa sihtotstarbega krundile on määratud ehitusõigus ühe 1‑korruselise maa-aluse korrusega pumpla ehitamiseks ning riigikaitsemaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus kuni kahekümne maksimaalselt 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega kaitseväehoone ehitamiseks, laiendamiseks või rekonstrueerimiseks. Muuhulgas rekonstrueeritakse riigikaitsemaa sihtotstarbega krundil sadamakai ja järgmised ehitismälestised: Miinisadama katlamaja koos korstnaga, aku- ja torpeedokoda ning ladu. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 6. novembri 2013 korraldusega nr 1541‑k algatatud „Miinisadama ja lähiala detailplaneeringu” maa-ala suurust 45,02 hektarilt 11,65 hektarini.

Uus-Kalamaja tn 2 ja 4 kinnistute DP avalik väljapanek

Reede, 31 Juuli, 2015 - 09:00 kuni Reede, 14 August, 2015 - 16:00

Põhja-Tallinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet korraldavad Uus-Kalamaja tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku.

Tallinna Linnavalitsus võttis Uus-Kalamaja tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu, KOOTPLAAN OÜ töö nr H-159-12 vastu 19. juunil 2015 korraldusega nr 1103-k. Detailplaneeringus on ette nähtud liita
Uus-Kalamaja tn 2 ja Uus-Kalamaja tn 4 kinnistud üheks kuni 20% ärimaa ja vähemalt 80% elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määrata moodustatavale krundile ehitusõigus kuni kahe 3 maapealse korrusega (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu või äripindadega korterelamu ning ühe 1-korruselise abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringus on lahendatud heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneering on avalikul väljapanekul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse I korruse infosaalis, Vabaduse väljak 7, 31.07.–14.08.2015, tööaja jooksul. Detailplaneeringu seletuskirja ja põhijoonisega on võimalik tutvuda ka Tallinna planeeringute registris veebiaadressil http://tpr.tallinn.ee.Täiendav info telefonil 6404446 või 6457003.

Merimetsa tee 1 kinnistu DP eskiisi avalikustamine

Kolmapäev, 15 Juuli, 2015 - 16:00

Põhja-Tallinna Valitsus korraldab Merimetsa tee 1 kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalikustamise. Avalik väljapanek detailplaneeringu koostamise lähteseisukohtade ja eskiisi tutvustamiseks toimub 01.-13.07.2015 Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2. Avalik arutelu toimub 15.07.2015 algusega kell 16.00 Põhja-Tallinna Valitsuse saalis.

Detailplaneeringu eesmärk on Põhja-Tallinnas asuv Merimetsa tee 1 kinnistu jagada üheks ühiskondlike ehitiste maa ja üheks üldkasutatava maa sihtotstarbega krundiks ning moodustatavale ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundile määrata täiendav ehitusõigus kahe kuni 2-korruselise erihooldekodu hoone ehitamiseks ja olemasoleva peahoone laiendamiseks 3-korruseliseks. Detailplaneeringu ülesanne on üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 1,48 ha.

Eskiisiga on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr. Lisainfo Põhja-Tallinna Valitsuse telefonil 6457003.

Kotzebue tn ja Vana-Kalamaja tn vahelise kvartali DP eskiisi avalikustamise

Teisipäev, 14 Juuli, 2015 - 16:00

Põhja-Tallinna Valitsus korraldab Kotzebue tn ja Vana-Kalamaja tn vahelise kvartali detailplaneeringu eskiisi avalikustamise. Avalik väljapanek detailplaneeringu koostamise lähteseisukohtade ja eskiisi tutvustamiseks toimub 01.-13.07.2015 Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2. Avalik arutelu toimub 14.07.2015 algusega kell 16.00 Põhja-Tallinna Valitsuse saalis.

Detailplaneeringu eesmärk on Põhja-Tallinnas asuvate Kotzebue tn 18d ja Kotzebue tn 18c kinnistute liitmine üheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määrata moodustatavale krundile ehitusõigus kuni kuue 4 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks, muuta Kotzebue tn 18a kinnistu sihtotstarve ärimaast elamumaaks ja määrata krundile ehitusõigus hoonete rekonstrueerimiseks korterelamuteks. Kotzebue tn 18 ja Kotzebue tn 18a kinnistute piiride muutmist ei kavandata. Kotzebue tn 18 krundile määratakse ehitusõigus olemasolevate hoonete järgi. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,84 ha.

Eskiisiga on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr. Lisainfo Põhja-Tallinna Valitsuse telefonil 6457003.

Roo tn 19 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi avalik väljapanek ning arutelu

Esmaspäev, 1 Juuni, 2015 (terve päev) kuni Esmaspäev, 8 Juuni, 2015 (terve päev)

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 01.–08.06.2015, tööaja jooksul, toimub Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2, Roo tn 19 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi avalik väljapanek. Eskiisi avalik arutelu toimub 09.06.2015 algusega kell 16.00 Põhja-Tallinna Valitsuse saalis.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on elamumaa sihtotstarbega Roo tn 19 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni kahe kuni 4 maapealse (sh katusekorrus ja soklikorrus) korrusega korterelamu ehitamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ja antakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringu algatamiskorralduse ning eskiisi seletuskirja ja põhijoonisega on võimalik tutvuda ka Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr.  Lisainfo Põhja-Tallinna Valitsuse telefonil 6457003. Käesolevat teadet ei avaldata ajalehes Põhja-Tallinna Sõnumid, mis suvel ei ilmu.

Vana-Kalamaja tn 8, 10, Kesk-Kalamaja tn 13 ja Vana-Kalamaja tn 12 // Kesk Kalamaja tn 15 kinnistute ning lähiala DP kehtestamine

Kolmapäev, 27 Mai, 2015 - 09:45

Tallinna Linnavalitsus otsustas 27. mai 2015 istungil otsusega nr 96: kehtestada Vana-Kalamaja tn 8, 10, Kesk-Kalamaja tn 13 ja Vana-Kalamaja tn 12 // Kesk Kalamaja tn 15 kinnistute ning lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 6. märtsi 2008 otsusega nr 47 kehtestatud „Põhja pst 5 kinnistu ja lähiala detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas kehtetuks.

Kalevi tn 17//Linda tn 13 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi avalik väljapanek ning arutelu

Esmaspäev, 25 Mai, 2015 (terve päev) kuni Esmaspäev, 1 Juuni, 2015 (terve päev)

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 25.05.–01.06.2015, tööaja jooksul, toimub Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2, avalik väljapanek Kalevi tn 17//Linda tn 13 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi tutvustamiseks. Eskiisi avalik arutelu toimub 02.06.2015 algusega kell 16.00 Põhja-Tallinna Valitsuse saalis.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Kalevi tn 17 // Linda tn 13 kinnistu sihtotstarve 0–20% äri- ja 80–100% elamumaaks ning määrata krundile ehitusõigus ühe uue kuni 3-korruselise (sh katusekorrus) korterelamu ehitamiseks ning olemasoleva äripindadega korterelamu rekonstrueerimiseks. Detailplaneeringu ülesanne on üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,20 ha. Detailplaneeringu algatamiskorralduse ning eskiisi seletuskirja ja põhijoonisega on võimalik tutvuda ka Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr. Lisainfo Põhja-Tallinna Valitsuse telefonil 6457003. Käesolevat teadet ei avaldata ajalehes Põhja-Tallinna Sõnumid, kuna ajaleht suveperioodil ei ilmu.

Roo tn 19 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kolmapäev, 13 Mai, 2015 (terve päev)

Tallinna Linnavalitsus otsustas 13. mai 2015 istungil korraldusega nr 738-k algatada Põhja-Tallinnas 0,13 ha suurusel maa-alal asuva Roo tn 19 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on elamumaa sihtotstarbega Roo tn 19 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni kahe kuni 4 maapealse (sh katusekorrus ja soklikorrus) korrusega korterelamu ehitamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ja antakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Kalevi tn 17 // Linda tn 13 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kolmapäev, 6 Mai, 2015 (terve päev)

Tallinna Linnavalitsus otsustas 6. mai 2015 istungil korraldusega nr 697-k algatada Kalevi tn 17 // Linda tn 13 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Kalevi tn 17 // Linda tn 13 kinnistu sihtotstarve 0-20% äri- ja 80 100% elamumaaks ning määrata krundile ehitusõigus ühe uue kuni 3-korruselise (sh katusekorrus) korterelamu ehitamiseks ning olemasoleva äripindadega korterelamu rekonstrueerimiseks. Detailplaneeringu ülesanne on üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,20 ha.

Tööstuse tn 47d projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisi avalik arutelu

Teisipäev, 10 Märts, 2015 - 16:00

Põhja-Tallinna Valitsus kutsub tutvuma Tööstuse tn 47d kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisiga.

Avalik väljapanek toimub 23.02.–09.03.2015, tööaja jooksul, Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2.

 

Avalik arutelu lahenduse tutvustamiseks toimub 10.03.2015 kell 16.00-17.00 Põhja-Tallinna Valitsuse saalis (ruum 209).

 Volta tehase alal Tööstuse tn 47d krundil paiknev tööstushoone rekonstrueeritakse silmapaistva arhitektuuriga elu- ja ärihooneks. Olemasolevat hoonestusmahtu laiendatakse kuni 33% maapealse osa kubatuurist. Kinnistu sihtotstarve muutub senisest 100% ärimaast 5% ärimaaks ja 95% elamumaaks.
Projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiislahendus on kättesaadav ka Tallinna planeeringute registrist aadressil http://tpr.tallinn.ee/. Lisainfo telefonil 6457003.

Taime tn 3 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi avalik väljapanek ja arutelu

Neljapäev, 26 Veebruar, 2015 - 16:00

Põhja-Tallinna Valitsus kutsub tutvuma Taime tn 3 kinnistu detailplaneeringu eskiisiga.

Eskiisi avalik väljapanek toimub 16.-23.02.2015 Põhja-Tallinna infosaalis, Niine tn 2

 

Arutelu lahenduse tutvustamiseks toimub 26.02.2015 kell 16.00-17.00 Põhja-Tallinna Valitsuses, ruumis 104.

 

Detailplaneeringu eesmärk on elamumaa sihtotstarbega Taime tn 3 kinnistule ehitusõiguse määramine ühe kuni 3 maapealse (sh üks täiskorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ja antakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Planeeringuala suurus on 0,12 ha.

Detailplaneeringu eskiisi seletuskirja ja põhijoonisega on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr. Lisainfo Põhja-Tallinna Valitsuse telefonil 6457003.

Orase tn 13 kinnistu detailplaneeringu väljapanek ja avalik arutelu

Neljapäev, 26 Veebruar, 2015 - 15:00

Põhja-Tallinna Valitsus kutsub tutvuma Orase tn 13 kinnistu detailplaneeringu eskiisiga.

 

Eskiisi avalik väljapanek toimub 16.-23.02.2015 Põhja-Tallinna infosaalis, Niine tn 2.

 

Arutelu lahenduse tutvustamiseks toimub 26.02.2015 kell 15.00-16.00 Põhja-Tallinna Valitsuses, ruumis 104.


Detailplaneeringu eesmärk on elamumaa sihtotstarbega Orase tn 13 kinnistule ehitusõiguse määramine ühe kuni 3 maapealse (sh üks täiskorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ja antakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Planeeringuala suurus on 0,12 ha.


Detailplaneeringu eskiisi seletuskirja ja põhijoonisega on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr. Lisainfo Põhja-Tallinna Valitsuse telefonil 6457003.

Küti tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek ja arutelu

Neljapäev, 12 Veebruar, 2015 - 16:00

Põhja-Tallinna Valitsus kutsub tutvuma Küti tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu eskiisi lahendusega.

Avalik väljapanek lahenduse tutvustamiseks toimub 04.-11.02.2015 Põhja-Tallinna infosaalis. Arutelu toimub 12.02.2015 kell 16.00-17.00 Põhja-Tallinna Valitsuse saalis, Niine tn 2.

Küti tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 21.01.2015 korraldusega nr 65-k. Detailplaneering hõlmab 2 ha suurust maa-ala Kalamaja asumis endise Patarei vangla naabruses. Ärimaa sihtotstarbega Küti tn 2 kinnistust ja tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega Küti tn 4 kinnistust on moodustatud kolm äri- ja elamumaa krunti, kuhu on kavandatud kuni seitse äriruumidega korterelamut. Korterelamud võivad olla kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega.

Eskiisi seletuskirja ja põhijoonisega on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr. Lisainfo Põhja-Tallinna Valitsuse telefonil 6457003.

Tööstuse tn 16 detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Teisipäev, 10 Veebruar, 2015 - 16:00

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 22.-29.01.2015, tööaja jooksul, toimub Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2, Tööstuse tn 16 detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on elamumaa sihtotstarbega Telliskivi tn 8 kinnistule ehitusõiguse määramine ühe kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks ning olemasoleva korterelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,12 ha.

Avalik arutelu lahenduse tutvustamiseks leiab aset 10.02.2015 kell 16.00 Põhja-Tallinna Valitsuse saalis. Eskiisi põhijoonise ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda ka Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr/. Lisainfo telefonil 6457003.

Telliskivi tn 8 detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Kolmapäev, 4 Veebruar, 2015 - 16:00

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 22.-29.01.2015, tööaja jooksul, toimub Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2, Telliskivi tn 8 detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on elamumaa sihtotstarbega Telliskivi tn 8 kinnistule ehitusõiguse määramine ühe kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks ning olemasoleva korterelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,12 ha.

Avalik arutelu lahenduse tutvustamiseks leiab aset 04.02.2015 kell 16.00 Põhja-Tallinna Valitsuse saalis. Eskiisi põhijoonise ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda ka Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr/. Lisainfo telefonil 6457003.

Härjapea tn 11//Ristiku tn 22 detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Teisipäev, 3 Veebruar, 2015 - 16:00

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 22.-29.01.2015, tööaja jooksul, toimub Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2, Härjapea tn 11//Ristiku tn 22 detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta 65% elamumaa ja 35% ärimaa sihtotstarbega Härjapea tn 11 // Ristiku tn 22 kinnistu sihtotstarve elamumaaks ning määrata krundile ehitusõigus kuni kahe 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Detailplaneeringu ülesanne on ka üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,21 ha.

Avalik arutelu lahenduse tutvustamiseks leiab aset 03.02.2015 kell 16.00 Põhja-Tallinna Valitsuse saalis. Eskiisi põhijoonise ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda ka Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr/. Lisainfo telefonil 6457003.

Merimetsa roheala kaitse alla võtmise määruse eelnõu avalik arutelu

Neljapäev, 29 Jaanuar, 2015 - 17:00

Tallinna Keskkonnaamet teatab Merimetsa roheala kohaliku omavalitsuse tasandil kaitse alla võtmise menetluse algatamisest

Tallinna Linnavalitsus algatas 7. jaanuari 2015. a korraldusega nr 4-k Merimetsa kohaliku omavalitsuse tasandil kaitse alla võtmise menetluse.  Kaitse alla võtmise menetluse läbiviija on Tallinna Keskkonnaamet.

Merimetsa kohaliku kaitse alla võtmise määruse eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 12. jaanuarist kuni 30. jaanuarini 2015. a Tallinna linna kodulehel aadressil http://www.tallinn.ee/Meriemtsa-kaitseala ning Tallinna Keskkonnaametis (Harju tn 13, Tallinn) ja Põhja-Tallinna Valitsuses (Niine 2, Tallinn).

Merimetsa kohaliku kaitse alla võtmise määruse eelnõu kohta saab ettepanekuid, märkuseid ning küsimusi esitada kirjalikult Tallinna Keskkonnaameti aadressil Harju tn 13, 10130 Tallinn või e‑posti aadressil keskkonnaamet@tallinnlv.ee kuni 30. jaanuarini 2015. a.

Merimetsa kohaliku kaitse alla võtmise avalik arutelu toimub 29. jaanuaril 2015. a  algusega kell 17.00 Põhja-Tallinna Valitsuses (Niine 2, Tallinn).

Kui Merimetsa kohaliku kaitse alla võtmise määruse eelnõu avaliku väljapaneku käigus ei muutu loodusobjekti kaitse alla võtmise põhiseisukohad, esitatakse määruse eelnõu Tallinna Linnavolikogule vastuvõtmiseks veebruaris 2015. aastal.

Küti tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu algatamine

Kolmapäev, 21 Jaanuar, 2015 - 10:00

Tallinna Linnavalitsus otsustas 21. jaanuari 2015 istungil:

1. korraldusega nr 65-k:

algatada Põhja-Tallinnas 2,00 ha suurusel maa-alal Küti tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ärimaa sihtotstarbega Küti tn 2 kinnistust ja tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega Küti tn 4 kinnistust kolme äri- ja elamumaa krundi moodustamine ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine kokku kuni seitsme kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äriruumidega korterelamu ehitamiseks, sealhulgas endise kirikuhoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks äriruumidega korterelamuks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

1.1 Algatatavas detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu” kohane maakasutuse juhtotstarve planeeritava maa-ala osas liiklusalast ja ettevõtluse segahoonestusalast korruselamute alaks.

1.2 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja on Linnaruumi OÜ (aadress Pärnu mnt 130, 11317 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana‑Viru 12, 15080 Tallinn).

1.3 Mitte algatada Küti tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole eelhinnangu põhjal vajalik järgmistel põhjustel:

1.3.1 detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevust, sh näiteks keskkonda saastavat tootmist ega muud tegevust, millega kaasneks looduslike alade või keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke või mürataseme suurenemist;

1.3.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest, asukohast ja maakasutusest, ei põhjusta endise transpordiettevõtte maa-alale korterelamute rajamine  ning sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on kestuselt ja sageduselt valdavalt ehitusaegsed häiringud, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga. Avariiolukordade ja õnnetuste esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu ja ehitusprojektide tingimusi ning õigusaktide nõudeid;

1.3.3 planeeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, sest planeeringualal ja piirkonnas on juba kujunenud hoonestatud ja inimtegevuse poolt oluliselt mõjutatud linnakeskkond. Tegemist on endise tootmismaa kasutuselevõtmisega ning planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist mõju looduskeskkonnale ega piiriülest mõju;

1.3.4 Põhja-Tallinnas Kalaranna, Vana-Kalamaja, Oda ja Küti tänavate vahelisel alal asuval planeeringualal ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt ja ökoloogiliselt väärtuslikke või tundlikke alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;

1.3.5 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju kõrghaljastusele, sest ala on vähese kõrghaljastusega ning planeeringuga kavandatakse uushaljastust, sh tänavahaljastust. Planeeringuga tuleb alale kavandada haljastuse osakaal vähemalt 30% ning hoonetevahelisi haljastatud õuealasid puhkekohtade ja mänguväljakutega. Likvideeritav kõrghaljastus kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ tingimustele;

1.3.6 detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuripärandit, kui arvestatakse kehtivate piirangutega. Planeeringuala kontaktvööndisse jääb Kalamaja miljööväärtuslik hoonestusala, mistõttu tuleb hoonestuse planeerimisel järgida Kalamajale omast hoonestuslaadi ja –mahtu ning tagada planeeritava hoonestuse tasakaalustatud üleminek lähiala valdavalt 2-korruselisele hoonestusele. Lähialal paiknevale Patarei kaitsekasarmule ja Lennusadamale planeeritavast tegevusest olulist mõju ei kaasne, kui hoonestuse planeerimisel arvestatakse kultuuriväärtuslike hoonete kõrgusega. Lisaks asub planeeringuala arheoloogiamälestise, 13.-16. sajandi asulakoha alal ning Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis;

1.3.7 detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kahjusta inimese tervist, heaolu ega vara. Planeeringu elluviimisel suureneb piirkonna liikluskoormus ning sellega kaasnev müra ja õhusaaste. Kuna tegemist on perspektiivse magistraaltänava äärse alaga, tuleb detailplaneeringus müra modelleerimisega selgitada autoliiklusest tulenevad müratasemed ja määrata müra leevendusmeetmed. Detailplaneeringu piirkonda kavandatakse teisigi arendusi, mistõttu võivad liikluskoormuse kasvuga seotud mõjud olla kumulatiivsed. Liikluse mõju tuleb käsitleda perspektiivse  Kalaranna tänava väljaehitamisega seonduvalt ning laiemalt ka linnaosa tasandil;

1.3.8 planeeringuala piirkonnas on tuvastatud reostust, mistõttu tuleb uuringutega välja selgitada jääkreostuse seisund ja leviku ulatus ning enne ehitustegevuse alustamist uuringute käigus avastatud reostuskolded likvideerida ja saastunud pinnas nõuetekohaselt käidelda. Hoonete projekteerimisel lähtutakse energiasäästlikest lahendustest;

1.3.9 detailplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, valgusreostust tekib valgustusest, vibratsiooni võib esineda hoone ehitamisel. Samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmete teke seotud peamiselt ehitustegevusega, mille käigus jäätmed käideldakse vastavalt nõuetele;

1.3.10 detailplaneering on kooskõlas koostamisel oleva Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbega. Detailplaneering sisaldab ettepanekut muuta Tallinna üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarvet liiklusalast ja ettevõtluse segahoonestusalast korruselamute alaks. Üldplaneeringu juhtotstarbe muutmine ei põhjusta olulist linnaruumilist mõju, sest planeeritav maa-ala asub peamiselt korruselamute juhtotstarbega piirkonnas ning on asukoha tõttu sobivam korruselamute alaks.

1.4 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14-18 ja neljapäeviti kella 9-12 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

Tööstuse tn 16 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Esmaspäev, 29 Detsember, 2014 - 09:45

Tallinna Linnavalitsus otsustas 29. detsembri 2014 istungil korraldusega nr 2005-k:

algatada Tööstuse tn 16 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Tööstuse tn 16 kinnistule ehitusõiguse määramine ühe kuni 3 maapealse (sh katuse- või arhitektuurselt liigendatud korrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Detailplaneeringu ülesanne on üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,06 ha.

Telliskivi tn 8 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Esmaspäev, 29 Detsember, 2014 - 09:45

Tallinna Linnavalitsus otsustas 29. detsembri 2014 istungil korraldusega nr 2004-k:

algatada Telliskivi tn 8 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on elamumaa sihtotstarbega Telliskivi tn 8 kinnistule ehitusõiguse määramine ühe kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks ning olemasoleva korterelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,12 ha.

Härjapea tn 11 // Ristiku tn 22 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Esmaspäev, 29 Detsember, 2014 - 09:45

Tallinna Linnavalitsus otsustas 29. detsembri 2014 istungil korraldusega nr 2003-k:

algatada Härjapea tn 11 // Ristiku tn 22 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta 65% elamumaa ja 35% ärimaa sihtotstarbega Härjapea tn 11 // Ristiku tn 22 kinnistu sihtotstarve elamumaaks ning määrata krundile ehitusõigus kuni kahe 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Detailplaneeringu ülesanne on üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,21 ha.

Kopli tn 64 detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Kolmapäev, 10 Detsember, 2014 - 09:00 kuni Kolmapäev, 17 Detsember, 2014 - 17:00

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 10.–17.12.2014 toimub Põhja-Tallinna Valitsuses Kopli tn 64 detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek. Detailplaneeringu eesmärk on määrata Kopli tn 64 kinnistule ehitusõigus ühe kuni  3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu rajamiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorra, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkude põhimõtteline lahendus. Detailplaneeringu eskiisiga on võimalik tutvuda tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis ja Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr/. Avalik arutelu eskiislahenduse tutvustamiseks toimub Põhja-Tallinna Valitsuse saalis (Niine tn 2, ruum 209) 18.12.2014 kell 15.00. Täiendav info telefonil 6457003.

 

Tallinna Linnavalitsus otsustas 17. novembri 2014 istungil korraldusega nr 1767-k algatada Põhja-Tallinna linnaosas 0,11 ha suurusel maa-alal asuva Kopli tn 64 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata Kopli tn 64 kinnistule ehitusõigus ühe kuni 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Tööstuse tn 39 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kolmapäev, 12 November, 2014 - 10:00

Tallinna Linnavalitsus otsustas 12. novembri 2014 istungil otsusega nr 171 kehtestada Tööstuse tn 39 kinnistu detailplaneering.

Härjapea tn 27a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kolmapäev, 12 November, 2014 - 10:00

Tallinna Linnavalitsus otsustas 12. novembri 2014 istungil otsusega nr 170 kehtestada Härjapea tn 27a kinnistu detailplaneering.

Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneeringu avalik arutelu

Teisipäev, 11 November, 2014 - 15:00

Põhja-Tallinna Valitsus, Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet teatavad, et korraldavad avaliku arutelu Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku (03.-30.09.2014) tulemuste tutvustamiseks.  Avalik arutelu toimub 11.11.2014 kell 15.00 Põhja-Tallinna Valitsuse saalis, Niine tn 2.

Tallinna Linnavalitsuse 21.12.2011 korraldusega nr 1996-k vastu võetud Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 10038, on kavas kehtestada, jättes osaliselt välja planeeritava ala kaguosa, sh Põhja pst 33 kinnistu (omanik Statoil Fuel & Retail Eesti AS). Vastuvõetud detailplaneeringus oli planeeritud ala suurus 11,21 ha, detailplaneering on kavas kehtestada 7,01 ha suurusel alal. 

Detailplaneeringut on muudetud võrreldes vastuvõetud lahendusega Põhja pst 35 kinnistu osas. Kinnistust on ette nähtud moodustada kaks hoonestatavat krunti varasema ühe hoonestatava krundi asemel. Neist üks on planeeritud ühiskondlike ehitiste sihtotstarbega Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi hoone tarvis ja teine, kuhu saab ehitada kuni 5-korruselised ärihooned. Lisaks on detailplaneeringut korrigeeritud, arvestades varem korraldatud avalike väljapanekute ja arutelude tulemustega.

Kavandatava tegevusega taotletakse Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud „Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu” osalist muutmist haljastuse protsendi osas.

Detailplaneeringu seletuskirja ja põhijoonisega on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/. Täiendav info telefonil 645 7003.

 

TULEMUSED

Põhja-Tallinna Valitsus korraldas 11.11.2014 Kultuurikatla, linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneeringu avaliku arutelu. Arutelul osales 173 huvilist: kohalikud kodanikud ja eesti kultuuriavalikkus. Küsimustele vastasid Tallinna peaarhitekt Endrik Mänd ja SA Kultuurikatel juhataja Väino Sarnet. Arutelu keskmes olid OÜ Mere Kinnisvara, Telliskivi Seltsi ja Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi (EKKM) seisukohad planeeringu põhilahenduse muudatuse osas. TLPA nõustus OÜ Mere Kinnisvara sooviga rajada teine maa-alune korrus krundile pos 6 tingimusel, et parkimise arengukavas määratud suurimat lubatud parkimiskohtade arvu ületavad parkimiskohad määratakse avalikuks kasutuseks.

Telliskivi Selts ei pidanud Tallinna linnaplaneerimise ameti selgitusi põhilahenduse muutmise vajaduse kohta ammendavaks ning kutsus TLPAd üles täiendavale arutelule Põhja pst 35 kinnistu arendamise teemal, et säilitada tänase Katlaaia ja sellega külgneva Kultuurikilomeetri lõigu põhiväärtused ka tulevikus. TLPA, SA Kultuurikatel ja EKKM leppisid kokku täiendava kohtumise vajaduses, et arutada EKKM-i hoone juurdeehituse projekti ning võimalikku krundipiiride muutmist sellest tulenevalt.

Tööstuse tn 47b eskiislahenduse ja projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Teisipäev, 21 Oktoober, 2014 - 15:00

Põhja-Tallinna Valitsus korraldab vastavalt Tallinna linna ehitusmäärusele §49 lg 3 eskiislahenduse ja projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Tööstuse tn 47b krundil paikneva administratiivhoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks äripindadega korterelamuks, millega kaasneb maakasutuse sihtotstarbe muutmine senisest 50% tootmis- ja 50% ärimaast 85% elamu- ja 15% ärimaaks.


Projekteerimistingimuste koostamise aluseks olevate dokumentidega on võimalik tutvuda 06.–20.10.2014 tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis ja Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee.

Avalik arutelu lahenduse tutvustamiseks toimub 21.10.2014 kell 15.00 Põhja-Tallinna Valitsuse saalis (ruum 209). Lisainfo telefonil 6457003.

Tööstuse tn 101a ja Kopli tn 94a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kolmapäev, 1 Oktoober, 2014 (terve päev)

Tallinna Linnavalitsus otsustas 1. oktoobri 2014 istungil 4. korraldusega nr 1434-k:

kehtestada Tööstuse tn 101a ja Kopli tn 94a kinnistu detailplaneering.

4.1 Detailplaneeringu kehtestamisel muutuvad Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2008 korraldusega nr 2103-k kehtestatud „Kopli tn 94a kinnistu ja lähiala detailplaneering” ja Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 korraldusega nr 973‑k kehtestatud „Tööstuse tn 101 kinnistu ja lähiala detailplaneering” käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas kehtetuks.

Täiendav Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneeringu avalik väljapanek

Kolmapäev, 3 September, 2014 (terve päev) kuni Teisipäev, 30 September, 2014 (terve päev)

Põhja-Tallinna Valitsus, Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet teatavad, et korraldavad täiendava Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku seoses kavatsusega detailplaneering osaliselt kehtestada.

Tallinna Linnavalitsuse 21.12.2011 korraldusega nr 1996-k vastu võetud Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 10038, on kavas kehtestada osaliselt jättes välja planeeritava ala kaguosa sh Põhja pst 33 kinnistu (omanik Statoil Fuel & Retail Eesti AS). Vastuvõetud detailplaneeringus oli planeeritud ala suurus 11,21 ha, detailplaneering on kavas kehtestada 7,01 ha suurusel alal. 

Detailplaneeringut on muudetud võrreldes vastuvõetud lahendusega Põhja pst 35 kinnistu osas. Kinnistust on ette nähtud moodustada kaks hoonestatavat krunti varasema ühe hoonestatava krundi asemel. Neist üks on planeeritud ühiskondlike ehitiste sihtotstarbega Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi hoone tarvis ja teine, kuhu saab ehitada kuni 5-korruselised ärihooned. Lisaks on detailplaneeringut korrigeeritud arvestades varem korraldatud avalike väljapanekute ja arutelude tulemustega.

Kavandatava tegevusega taotletakse Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud „Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu” osalist muutmist haljastuse protsendi osas.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda 03.09.–30.09.2014 tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis Niine tn 2, Tallinna Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 hoovimaja ruumis 32 ja Tallinna Linnavalitsuse I korruse infosaalis Vabaduse väljak 7. Detailplaneeringu seletuskirja ja põhijoonisega on võimalik tutvuda ka Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee. Täiendav info telefonidel 645 7003, 645 7217 ja 645 7264.

Eskiislahenduse ja projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek Kotzebue tn 14 administratiivhoone rekonstrueerimiseks

Esmaspäev, 1 September, 2014 (terve päev) kuni Esmaspäev, 15 September, 2014 (terve päev)

Põhja-Tallinna Valitsus korraldab vastavalt Tallinna linna ehitusmäärusele § 49 lg 3 eskiislahenduse ja projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Kotzebue tn 14 ärimaa krundil paikneva administratiivhoone rekonstrueerimiseks äripindadega korterelamuks, millega kaasneb maakasutuse sihtotstarbe muutmine senisest 100% ärimaast 80% elamu- ja 20% ärimaaks.

Projekteerimistingimuste koostamise aluseks olevate dokumentidega on võimalik tutvuda 01.–15.09.2014, tööaja jooksul, Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis ja Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee.

Avalik arutelu lahenduse tutvustamiseks toimub 16.09.2014 kell 15.00 Põhja-Tallinna Valitsuse saalis. Lisainfo telefonil 6457003.

Täiendav avalik väljapanek Tööstuse tn 39 kinnistu detailplaneeringu tutvustamiseks

Neljapäev, 28 August, 2014 (terve päev) kuni Neljapäev, 11 September, 2014 (terve päev)

Tallinna Linnavalitsuse 16.04.2014 korraldusega nr 600-k võeti vastu Tööstuse tn 39 kinnistu detailplaneering,osaühing Puusepp & Mänd töö nr 25-07-2012. Detailplaneering näeb ette Põhja-Tallinnas 0,22 ha suurusel planeeringualal asuva Tööstuse tn 39 kinnistu sihtotstarbe muutmise elamumaaks ning krundile ehitusõiguse määramise ühe kahest hoone-osast koosneva või kahe kuni 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda 27.08.–11.09.2014 tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse I korruse infosaalis Vabaduse väljak 7. Detailplaneeringu seletuskirja ja põhijoonisega on võimalik tutvuda ka Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee. Täiendav info telefonil 645 7003.

Tööstuse tn 39 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Kolmapäev, 27 August, 2014 (terve päev) kuni Neljapäev, 11 September, 2014 (terve päev)

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et Tallinna Linnavalitsus otsustas 16. aprilli 2014 istungil korraldusega nr 600-k võtta vastu Tööstuse tn 39 kinnistu detailplaneeringu, osaühing Puusepp & Mänd töö nr 25-07-2012. Detailplaneering näeb ette Põhja-Tallinnas 0,22 ha suurusel planeeringualal asuva Tööstuse tn 39 kinnistu sihtotstarbe muutmise elamumaaks ning krundile ehitusõiguse määramise ühe kahest hoone-osast koosneva või kahe kuni 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Vastavalt Planeerimisseadusele § 18 korraldab Põhja-Tallinna Valitsus teistkordse avaliku väljapaneku detailplaneeringu tutvustamiseks. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda 27.08.–11.09.2014 tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis Niine tn 2, Tallinn. Detailplaneeringu seletuskirja ja põhijoonisega on võimalik tutvuda ka Tallinna Planeeringute Registris http://tpr.tallinn.ee. Täiendav info telefonil 6457003.

05.08.2014 kell 16.00 Salme tn 41 kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu

Teisipäev, 5 August, 2014 - 16:00

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2014 korraldusega nr 1107-k on algatatud Salme tn 41 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on määrata Salme tn 41 kinnistule ehitusõigus olemasoleva elamu rekonstrueerimiseks ja kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamu või ühe eraldiseisva abihoone ehitamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ja antakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda 28.07. – 04.08.2014 tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn  2, Tallinn. Avalik arutelu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimub teisipäeval, 05.08.2014 kell 16.00 Põhja-Tallinna Valitsuses, Niine tn 2, ruumis 209. Detailplaneeringu seletuskirja ja põhijoonisega on võimalik tutvuda ka Tallinna planeeringute registris  http://tpr.tallinn.ee. Täiendav info telefonil 6457003.

Käesolevat teadet ei avaldata ajalehes Põhja-Tallinna Sõnumid ja Pealinn, kuna nimetatud ajalehed suvel regulaarselt ei ilmu.

Salme tn 41 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Esmaspäev, 4 August, 2014 - 17:00

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2014 korraldusega nr 1107-k on algatatud Salme tn 41 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on määrata Salme tn 41 kinnistule ehitusõigus olemasoleva elamu rekonstrueerimiseks ja kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamu või ühe eraldiseisva abihoone ehitamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ja antakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda 28.07. – 04.08.2014 tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn  2, Tallinn. Avalik arutelu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimub teisipäeval, 05.08.2014 kell 16.00 Põhja-Tallinna Valitsuses, Niine tn 2, ruumis 209. Detailplaneeringu seletuskirja ja põhijoonisega on võimalik tutvuda ka Tallinna planeeringute registris  http://tpr.tallinn.ee. Täiendav info telefonil 6457003.

Käesolevat teadet ei avaldata ajalehes Põhja-Tallinna Sõnumid ja Pealinn, kuna nimetatud ajalehed suvel regulaarselt ei ilmu.

Härjapea tn 27a detailplaneeringu avalik väljapanek

Esmaspäev, 28 Juuli, 2014 - 09:00 kuni Esmaspäev, 11 August, 2014 - 17:00

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2014 korraldusega nr 1067-k on vastu võetud Härjapea tn 27a detailplaneering, osaühing QP Arhitektid OÜ töö nr QP-11-09/2, millega nähakse ette Põhja-Tallinnas 0,13 ha suurusel planeeringualal asuva Härjapea tn 27a kinnistu sihtotstarbe muutmine sotsiaalmaast elamumaaks ja kinnistule ehitusõiguse määramine ühe kuni 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega 10 korteriga korterelamu ehitamiseks.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda 28.07. – 11.08.2014 tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn  2, Tallinn. Detailplaneeringu seletuskirja ja põhijoonisega on võimalik tutvuda ka Tallinna planeeringute registris  http://tpr.tallinn.ee.Täiendav info telefonil 6457003.

Käesolevat teadet ei avaldata ajalehes Põhja-Tallinna Sõnumid ja Pealinn, kuna nimetatud ajalehed suvel regulaarselt ei ilmu.

Õle tn 27 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Esmaspäev, 21 Juuli, 2014 - 09:00

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2014 korraldusega nr 1066-k on algatatud Õle tn 27 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on muuta Õle tn 27 kinnistu sihtotstarve ärimaast elamumaaks ning määrata krundile ehitusõigus ühe 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Detailplaneeringu ülesanne on üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,09 ha.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda 21. – 28.07.2014 tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn  2, Tallinn. Avalik arutelu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimub teisipäeval, 29. juulil 2014 kell 16.00 Põhja-Tallinna Valitsuses, Niine tn 2, ruumis 209. Detailplaneeringu seletuskirja ja põhijoonisega on võimalik tutvuda ka Tallinna planeeringute registris  http://tpr.tallinn.ee. Täiendav info telefonil 6457003.

Käesolevat teadet ei avaldata ajalehes Põhja-Tallinna Sõnumid ja Pealinn, kuna nimetatud ajalehed suvel regulaarselt ei ilmu.

Heina tn 6a kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Esmaspäev, 14 Juuli, 2014 - 09:00

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2014 korraldusega nr 1065-k on algatatud Heina tn 6a kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Põhja-Tallinnas asuva Heina tn 6a kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine tootmismaast elamumaaks ja krundile ehitusõiguse määramine kuni 3-korruselise (sh katusekorrus) 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringus üldised maakasutuse tingimused ja antakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda 14. – 21.07.2014 tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn  2, Tallinn. Avalik arutelu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimub teisipäeval, 22. juulil 2014 kell 16.00  Põhja-Tallinna Valitsuses, Niine tn 2, ruumis 209. Detailplaneeringu seletuskirja ja põhijoonisega on võimalik tutvuda ka Tallinna planeeringute registris  http://tpr.tallinn.ee. Täiendav info telefonil 6457003.

Käesolevat teadet ei avaldata ajalehes Põhja-Tallinna Sõnumid ja Pealinn, kuna nimetatud ajalehed suvel regulaarselt ei ilmu.

Salme tn 41 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kolmapäev, 25 Juuni, 2014 - 09:15

Tallinna Linnavalitsus otsustas 25. juuni 2014 istungil:

6. korraldusega nr 1107-k:

algatada Põhja-Tallinnas 0,09 ha suurusel maa-alal asuva Salme tn 41 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on määrata Salme tn 41 kinnistule ehitusõigus olemasoleva elamu rekonstrueerimiseks ja kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamu või ühe eraldiseisva abihoone ehitamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ja antakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Härjapea tn 27a kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kolmapäev, 25 Juuni, 2014 - 09:15

Tallinna Linnavalitsus otsustas 25. juuni 2014 istungil:

3. korraldusega nr 1067-k:

võtta vastu Härjapea tn 27a kinnistu detailplaneering, QP Arhitektid OÜ töö nr QP-11-09/2, millega nähakse ette Põhja-Tallinnas 0,13 ha suurusel planeeringualal asuva Härjapea tn 27a kinnistu sihtotstarbe muutmine sotsiaalmaast elamumaaks ja kinnistule ehitusõiguse määramine ühe kuni 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega 10 korteriga korterelamu ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Õle tn 27 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kolmapäev, 25 Juuni, 2014 - 09:15

Tallinna Linnavalitsus otsustas 25. juuni 2014 istungil:

2. korraldusega nr 1066-k:

algatada Õle tn 27 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on muuta Õle tn 27 kinnistu sihtotstarve ärimaast elamumaaks ning määrata krundile ehitusõigus ühe 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Detailplaneeringu ülesanne on üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,09 ha.

Niidi põik 3 kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu

Reede, 13 Juuni, 2014 - 09:00

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2014 korraldusega nr 931-k on algatatud Niidi põik 3 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärk on muuta Niidi põik 3 kinnistu sihtotstarve 20% ärimaaks ja 80% elamumaaks või säilitada ärimaa sihtotstarve ning määrata krundile ehitusõigus ühe 4 maapealse korrusega ärihoone või äripindadega korterelamu ehitamiseks.

Põhja-Tallinna Valitsus korraldab avaliku arutelu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks  15. juulil 2014 kell 16.00 Põhja-Tallinna Valitsuses,  Niine tn 2, ruumis 209. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee ning  7.07 – 14.07, tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis. Lisainfo telefonil 6457003.

 

Käesolevat teadet ei avaldata ajalehes Põhja-Tallinna Sõnumid, kuna nimetatud ajaleht suvel regulaarselt ei ilmu.

Volta kvartali detailplaneeringu eskiisi väljapanek ja avalik arutelu

Teisipäev, 3 Juuni, 2014 - 15:00

Põhja-Tallinna Valitsus teavitab, et Tallinna Linnavalitsuse 9.04.2014 korraldusega nr 543-k on algatatud Volta kvartali detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kinnistute piire ja maakasutuse sihtotstarbeid nii, et moodustuks 9 elamu- ja ärimaa, 7 elamumaa, 7 ärimaa, 2 sotsiaalmaa (üldmaa), 2 tootmismaa ja 6 transpordimaa sihtotstarbega krunti ning määrata kruntidele ehitusõigus kokku kuni 41 hoone ehitamiseks või rekonstrueerimiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Planeeritava maa-ala suurus on 11,26 ha.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda elektroonilises Tallinna õigusaktide registris (https://oigusaktid.tallinn.ee). Maa-ala kirjeldus on esitatud korralduse lisas.

Põhja-Tallinna Valitsus korraldab avaliku arutelu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks teisipäeval, 3. juunil 2014 kell 15.00 Põhja-Tallinna Valitsuses, Niine tn 2, ruumis 209. Eskiislahenduse põhijoonise ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda Tallinna Planeeringute Registris aadressil - http://tpr.tallinn.ee ning 26.05 - 2.06, tööaja jooksul, Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis. Täiendav info telefonil 6457003.

Tööstuse tn 39 kinnistu detailplaneeringu väljapanek ja avalik arutelu

Kolmapäev, 28 Mai, 2014 - 16:00

Põhja-Tallinna Valitsus teavitab, et Tallinna Linnavalitsus otsustas 16.04.2014 istungil korraldusega nr 600-k võtta vastu Tööstuse tn 39 kinnistu detailplaneering,Osaühing Puusepp & Mänd töö nr 25-07-2012. Detailplaneeringuga nähakse ette Põhja-Tallinnas 0,22 ha suurusel planeeringualal asuva Tööstuse tn 39 kinnistu sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning krundile ehitusõiguse määramine ühe kahest hooneosast koosneva või kahe kuni 3 maapealse (sh katusekorrus), maa aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Vastavalt Planeerimisseadusele § 12 lg 6 korraldab Põhja-Tallinna Valitsus avaliku arutelu detailplaneeringu tutvustamiseks kolmapäeval, 28. mail 2014 kell 16:00 Põhja-Tallinna Valitsuses, Niine tn 2, ruumis 209. Detailplaneeringu põhijoonise ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda Tallinna Planeeringute Registris http://tpr.tallinn.ee ning 14.-27.05.2014, tööaja jooksul, Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis. Täiendav info telefonil 6457003.

20.05.14 kell 15:00 avalik arutelu Vabriku tn 24 kinnistu DP algatamine ja avalik väljapanek 12.-19.05

Teisipäev, 20 Mai, 2014 - 15:00, Esmaspäev, 12 Mai, 2014 - 09:00 kuni Esmaspäev, 19 Mai, 2014 - 17:00

20.05.14 kell 15:00 avalik arutelu Vabriku tn 24 kinnistu DP algatamine ja avalik väljapanek 12.-19.05

15.05.2014 kell 15:00 avalik arutelu ja 5.-12.05. avalik väljapanek Soo tn 24 kinnistu DP

Neljapäev, 15 Mai, 2014 - 15:00, Laupäev, 5 Aprill, 2014 - 09:00 kuni Laupäev, 12 Aprill, 2014 - 17:00

Soo tn 24 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja avalik väljapanek

Põhja-Tallinna Valitsus teavitab, et vastavalt Planeerimisseadusele § 12 lg 6, algatas Tallinna Linnavalitsus 2. aprilli 2014 istungil korraldusega nr 495-k Põhja-Tallinnas asuva Soo tn 24 kinnistu detailplaneeringu koostamise.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata Põhja-Tallinnas asuvale Soo tn 24 kinnistule ehitusõigus ühe kuni 3 maapealse (sh katusekorrus) ja ühe maa-aluse korrusega kortermaja ehitamiseks. Kinnistul asuva 3-korruselise (sh katusekorrus) kortermaja ehitusõigus täpsustatakse. Lisaks määratakse üldised maakasutustingimused ja antakse  heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Planeeritava maa-ala suurus on 0,10 ha. Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda elektroonilises Tallinna õigusaktide registris https://oigusaktid.tallinn.ee.

Põhja-Tallinna Valitsus korraldab avaliku arutelu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks teisipäeval, 13. mail kell 15:00 Põhja-Tallinna Valitsuses, Niine tn 2, ruumis 209. Eskiislahenduse põhijoonise ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda Tallinna Planeeringute Registris http://tpr.tallinn.ee ning Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis (Niine 2) 5.-12.05.2014, E kl 8:15-18:00; T-R kl 8:15-17:00. Täiendav info: 6457003.

Tööstuse tn 39 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kolmapäev, 14 Mai, 2014 - 08:15 kuni Teisipäev, 27 Mai, 2014 - 17:00

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et Tallinna Linnavalitsus otsustas 16.04.2014 istungil korraldusega nr 600-k võtta vastu Tööstuse tn 39 kinnistu detailplaneering, Osaühing Puusepp & Mänd töö nr 25-07-2012. Detailplaneeringuga nähakse ette Põhja-Tallinnas 0,22 ha suurusel planeeringualal asuva Tööstuse tn 39 kinnistu sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning krundile ehitusõiguse määramine ühe kahest hooneosast koosneva või kahe kuni 3 maapealse (sh katusekorrus), maa aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneeringu põhijoonise ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda Tallinna Planeeringute Registris http://tpr.tallinn.ee ning 14.-27.05.2014, tööaja jooksul, Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis ja Tallinna Linnavalitsuse infosaalis. Täiendav info telefonil 6457003.

6.05.2014 avalik arutelu ja 28.05-5.05 avalik väljapanek Sõle tn 31 kinnistu DP

Teisipäev, 6 Mai, 2014 - 15:00, Esmaspäev, 28 Aprill, 2014 - 09:30 kuni Esmaspäev, 5 Mai, 2014 - 17:00

6.05.2014 avalik arutelu ja 28.05-5.05 avalik väljapanek Sõle tn 31 kinnistu DP

Vana-Kalamaja tn 23 ja 25 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Neljapäev, 17 Aprill, 2014 - 16:00

Tallinna Linnavolikogu otsustas 17. aprilli 2014 istungil otsusega nr 68 kehtestada Vana-Kalamaja tn 23 ja 25 kinnistute detailplaneering.

Tööstuse tn 39 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Kolmapäev, 16 Aprill, 2014 - 12:30

Tallinna Linnavalitsus otsustas 16. aprilli 2014 istungil korraldusega nr 600-k:
võtta vastu Tööstuse tn 39 kinnistu detailplaneering, Osaühing Puusepp & Mänd töö nr 25 07 2012. Detailplaneeringuga nähakse ette Põhja-Tallinnas 0,22 ha suurusel planeeringualal asuva Tööstuse tn 39 kinnistu sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning krundile ehitusõiguse määramine ühe kahest hooneosast koosneva või kahe kuni 3 maapealse (sh katusekorrus), maa aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Volta kvartali detailplaneeringu algatamine

Kolmapäev, 9 Aprill, 2014 - 12:00

Tallinna Linnavalitsus otsustas 9. aprilli 2014 istungil korraldusega nr 543-k algatada Põhja-Tallinnas, 11,26 ha suurusel maa-alal, Volta kvartali detailplaneeringu koostamine.Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kinnistute piire ja maakasutuse sihtotstarbeid nii, et moodustuks 9 elamu- ja ärimaa, 7 elamumaa, 7 ärimaa, 2 sotsiaalmaa (üldmaa), 2 tootmismaa ja 6 transpordimaa sihtostarbega krunti ning määrata kruntidele ehitusõigus kokku kuni 41 hoone ehitamiseks või rekonstrueerimiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

3.1Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringu” kohane ettevõtluse segahoonestusala planeeritava maa‑ala ulatuses osaliselt korruselamute alaks.

3.2Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), detailplaneeringu koostaja on ConArte OÜ (aadress Tartu mnt 84a, 10112 Tallinn) ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru tn 12, 15080 Tallinn).

3.3 Mitte algatada Volta kvartali detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu põhjal ei ole detailplaneeringu koostamisel keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine vajalik järgmistel põhjustel:

3.3.1 detailplaneeringus ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevust, sh näiteks keskkonda saastavat tootmistegevust ega muud olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi või looduslike alade kahjustumine, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke või müratasemete suurenemist;

3.3.2 lähtudes planeeringuala ning selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja senisest maakasutusest (enamuses amortiseerunud tootmis- ja laohoonetega tootmismaa), ei põhjusta  elu- ja ärihoonete rajamine ning olemasolevate tootmishoonete rekonstrueerimine äri-, tootmis- ja eluhooneteks ning nende sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on ajutised, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ja avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringus määratud tingimusi ning õigusaktide nõudeid;

3.3.3 planeeringus kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, sest planeeringualal ja piirkonnas on kujunenud juba inimtegevuse poolt oluliselt mõjutatud ja  hoonestatud linnakeskkond ning planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist mõju looduskeskkonnale;

3.3.4 Põhja-Tallinnas Kalamaja asumis Tööstuse tänava äärsel segahoonestusalal asuval planeeringualal ega lähiümbruses ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt ja ökoloogiliselt väärtuslikke või tundlikke alasid, mida planeeringus kavandatav tegevus võib mõjutada. Planeeringuala naabrusesse jääb kaitsealune Kalamaja kalmistupark, kuid kavandatavast tegevusest sellele mõju ei avaldu;

3.3.5 planeeringus kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuripärandit, kui arvestatakse kehtivate piirangutega. Planeeringuala kontaktvööndisse ulatub Kalamaja miljööväärtuslik hoonestusala ja mitmed arhitektuurimälestistena kaitstavad hooned, samuti vanalinna muinsuskaitseala kaitsevöönd, kuid need ei ulatu planeeringualasse;

3.3.6 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju kõrghaljastusele, sest alal ei kasva väärtuslikku kõrghaljastust ning säilitatakse Volta ja Tööstuse tänavatele rajatud puiesteed. Olemasolev valdavalt väheväärtuslik likvideeritav haljastus kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ tingimustele. Planeeringualal on ette nähtud uushaljastus ning pargialad mänguväljakutega;

3.3.7 detailplaneeringus kavandatav tegevus ei kahjusta inimese tervist, heaolu ega vara. Kuna planeeringuala paikneb kõrge müratasemega piirkonnas ning planeeritava elu- ja ärikvartali rajamisel suureneb piirkonna liikluskoormus, tuleb planeeringu koostamisel selgitada müra modelleerimisega auto- ja rongiliiklusest ning sadamast tulenevad müratasemed ning esitada müraleevendusmeetmed. Detailplaneeringu piirkonda Kalamajja on planeeritud teisigi arendusi, mistõttu võivad liikluskoormuse muutusega seotud mõjud olla kumulatiivsed. Liikluse mõju käsitletakse detailplaneeringus perspektiivse Kalaranna tänavaga seonduvalt ning laiemalt linnaosa tasandil. Detailplaneeringu koostamise käigus viiakse läbi radooniuuring ning ehitusprojektides arvestatakse vajadusel radooniohutu hoone projekteerimisnõuetega;

3.3.8 detailplaneeringu alal ei ole tuvastatud suuri reostuskoldeid ning põhjaveereostust, kuigi kohati esineb pinnases jääkreostust. Kui enne uute elu- ja ärihoonete ehitamist jääkreostusega pinnas eemaldatakse, ei kaasne reostusest olulist mõju;

3.3.9 kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, vähest valgusreostust tekib valgustusest. Vibratsioon võib esineda ehitustööde ajal ning tavapärasest suurem kogus jäätmeid tekib samuti ehitustöödel;

3.3.10 Tallinna üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbe osaline muutmine ettevõtluse segahoonestusalast elamupindadega segahoonestusalaks ei põhjusta olulist linnaruumilist mõju, sest tegemist on kasutuseta ja amortiseerunud hoonestusega endise tööstusalaga ning piirkonnas toimub alade korrastamine ja uue segafunktsioonilise hoonestuse kavandamine.

3.4 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis aadressil Harju tn 13 esmaspäeviti kella 14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

Soo tn 24 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kolmapäev, 2 Aprill, 2014 - 15:30

Tallinna Linnavalitsus otsustas 2. aprilli 2014 istungil:
korraldusega nr 497-k: algatada Soo tn 24 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata Põhja-Tallinnas asuvale Soo tn 24 kinnistule ehitusõigus ühe kuni 3 maapealse (sh katusekorrus), maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Kinnistul asuva 3-korruselise (sh katusekorrus) korterelamu ehitusõigus täpsustatakse. Lisaks määratakse üldised maakasutustingimused ja antakse heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Planeeritava maa-ala suurus on 0,10 ha.

Vabriku tn 24 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kolmapäev, 2 Aprill, 2014 - 12:00

Tallinna Linnavalitsus otsustas 2. aprilli 2014 istungil korraldusega nr 498-k algatada Vabriku tn 24 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Põhja-Tallinnas asuva planeeritava maa-ala suurus on 0,14 ha. Detailplaneeringu ülesanne on Vabriku tn 24 elamumaa sihtotstarbega kinnistule lisaks olemasolevale hoonele kuni 2‑korruselise uue üksikelamu püstitamiseks ehitusõiguse määramine. Samuti lahendatakse ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Sõle tn 31 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kolmapäev, 2 Aprill, 2014 - 12:00

Tallinna Linnavalitsus otsustas 2. aprilli 2014 istungil:

1. korraldusega nr 495-k:

algatada Sõle tn 31 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Põhja-Tallinna linnaosas asuva planeeritava maa-ala suurus on 2,21 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ärimaa sihtotstarbega Sõle tn 31 kinnistu jagamine elamumaa ja ärimaa sihtotstarbega kruntideks ning ehitusõiguse määramine elamumaa sihtotstarbega krundile kuni 8-korruselise korterelamu ja ärimaa sihtotstarbega krundile kuni 2-korruselise kaubanduskeskuse ehitamiseks. Mõlemale hoonele on kavas rajada ka maa-alune korrus. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

1.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), detailplaneeringu koostaja on Linnaruumi OÜ (aadress Pärnu mnt 130, 11317 Tallinn) ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana‑Viru 12, 15080 Tallinn).

1.2 Mitte algatada Sõle tn 31 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole eelhinnangu põhjal vajalik järgmistel põhjustel:

1.2.1 detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, sh näiteks tootmistegevust, ulatusliku elamupiirkonna rajamist ega muud olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi või looduslike alade kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust ning olulist jäätmetekke ja müratasemete suurenemist;

1.2.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta olemasoleva kauplushoone asemele korterelamu ja kaubandushoone rajamine ning nende sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on ehitusaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu tingimusi ja õigusaktide nõudeid;

1.2.3 planeeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, sest planeeringuala piirkonnas on juba kujunenud inimtegevuse poolt mõjutatud hoonestatud linnakeskkond, ning planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist mõju looduskeskkonnale;

1.2.4 Põhja-Tallinnas Sõle tänava äärsel korterelamute alal asuval planeeringualal ega lähialal ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt ja ökoloogiliselt väärtuslikke või tundlikke alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada. Planeeritavate hoonete klaaspindadel tuleb kasutada lahendusi, mis ei põhjustaks kokkupõrkeid lindudega (erimärgistusega või madala peegeldusteguriga klaas);

1.2.5 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju kõrghaljastusele, kui hoonestusalad valitakse väärtuslikust kõrghaljastusest vabadele aladele ning tagatakse I ja II väärtusklassi ja võimalusel III väärtusklassi kõrghaljastuse säilimine. Samuti tuleb tagada nõuetekohane haljastuse osakaal kruntidel ja kavandada koostatava üldplaneeringu kohane tänavahaljastus. Likvideeritav haljastus kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ tingimustele;

1.2.6 detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu ega vara. Planeeritava tegevusega suureneb alal lisanduva liikluskoormuse tõttu müratase ja õhusaaste. Detailplaneeringus selgitatakse müra modelleerimisega müratasemed alal, mõju eluhoonele ja esitatakse leevendusmeetmed (sh kaubanduskeskusest tulenevate mürahäiringute vältimiseks korterelamu elanikele). Detailplaneeringu käigus viiakse läbi radooniuuring ning vajadusel esitatakse meetmed radooniohu vähendamiseks elu-ärihoones;

1.2.7 detailplaneeringu alal ei ole tuvastatud keskkonda saastavaid objekte ega jääkreostust, mistõttu ei ole eeldada olulist pinnase- või veereostust, mis seaks piiranguid kavandatavale tegevusele. Hoonestamisel ja sademevee käitlemisel tuleb lähtuda keskkonnasäästlikest lahendustest (sh kavandada jalgrataste parkimiskohti ja elektriautode laadimiskohti), parklaala sademevesi tuleb enne immutamist puhastada;

1.2.8 kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, valgusreostust tekib valgustusest, vibratsiooni võib esineda hoonete ehitamisel. Samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud peamiselt ehitustöödega, mille käigus jäätmed käideldakse vastavalt nõuetele;

1.2.9 detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbega.

1.3 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee

Kalju tänava taastusremont

Hankeregistrist on kättesaadav Kalju tänava taastusremondi dokumentatsioon.

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/175434

Kiirel pilgul võib öelda, et säilib olemasolev kitsukeste kõnniteedega "disain" vähendatud aukude tingimustes.

Siiski on lisatud kaks liiklust rahustavat teekõrgendust Soo tänava poolses osas.

Lisame ka siia projekti materjali:

Kalju tänava remondi seletuskriri: 

Liikluskorraldus: PDF icon 015067_T-3.pdf

Katted ja lõiked: PDF icon 015067_T-4.pdf

Lõiked: PDF icon 015067_T-7.pdf